ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
21 ก.ค. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 24
29 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ว่าด้วยการล 51
4 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค. (ศูนย์ประชุมปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19) 74
4 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19" 68
2 มิ.ย. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 20
2 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 42/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบ 84
2 มิ.ย. 2564การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 82
1 มิ.ย. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสมัญ และสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจ 15
25 พ.ค. 2564ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการณ์ (10 Packages) 78
14 พ.ค. 2564สรุปผลการประชุมคณกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเเชื้อไวรัโคโรน่า 2019(COD 19) ครั้งที่ 5/2564 76
9 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 30
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 19
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 18
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 28
6 พ.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 101
22 เม.ย. 2564ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 116
9 เม.ย. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกรา 80
8 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 88
19 มี.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะ e-bidding ซื้อรถบรรทุกดีเซล-กองคลัง 101
17 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ e-bidding ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง หมู่.8 - หมู่.6 119