ประกาศฯ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรงโควิด 19