รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562