เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น