คำสั่งที่ 831/2563 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล