ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม