ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่นร่วมในการดำเนินงาน