สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 63