สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2563