ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25-มค-64