เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ขอประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก โควิด - 19


17 ก.พ. 2564 | 17


เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย มีแนวนโยบายเกี่ยวกับสื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยร่วมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก โควิด - 19 จึงขอเชิญชวนแสกน QR Code สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน โควิด - 19