แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


1 เม.ย. 2564 | 11