การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)


2 มิ.ย. 2564 | 113


เพื่อให้เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยได้รับทราบและถือปฏิบัติรวามทั้งสร้างการรับรู้ถึงเจตนารมณ์ มาตรการ ปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ