ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 42/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย


2 มิ.ย. 2564 | 129


เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดเชียงราย จึงออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฯ อำเภอเมืองเชียงราย จึงขอให้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงการสร้างความรับรู้ถึง คำสั่งดังกล่าว ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เีกี่ยวข้องทุกระดับ