รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1