ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย