คำสั่งเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย