ประกาศ การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 รายการ