ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ