ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน


27 ต.ค. 2564 | 71