รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-สำหรับปีสิ้นสุด-วันที่-30-กันยายน-2562