ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖