ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน เมษายน - พฤษภคาคม 2565)