รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔