ประกาศ เรื่อง มอบหมายอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน


20 ต.ค. 2565 | 371