สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 63