ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


4 ก.ย. 2566 | 134


ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดวันสอบ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกาศ