ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service


10 พ.ย. 2566 | 26


ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย????
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
สามารถใช้เว็ปกลางจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทำทุกอย่างง่ายๆ ผ่านเว็ปไซต์เพียงหนึ่งคลิก????
ไม่ว่าจะเป็น
1.จองคิวทำใบขับขี่
2.ขอเลขทะเบียนรถ
3.ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น
4.ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
5.ติดตามสถานะคดี
6.ตรวจสอบสิทธิ์าสวัสดิการสังคม
7.ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
8.ขอรับกล้าไม้ออนไลน์
9.ขอรับสารเร่งพด.หญ้าแฝกและเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
10.ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
11.ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
12.ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด 91/90
13.ขอใช้ประปา
14.ขอใช้ไฟฟ้า
เป็นต้น
และยังมีงานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs และงานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำอีกด้วย