ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


6 มี.ค. 2563 | 19


    ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ประกาศให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง