ประกาศเทศบาล เรือง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอหรือแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


22 มิ.ย. 2563 | 69