ประกาศเทศบาล เรือง การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)


22 มิ.ย. 2563 | 345