ประกาศเทศบาล เรือง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


22 มิ.ย. 2563 | 65