ประชาสัมพันธ์ อบรมลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร


26 ม.ค. 2567 | 44


ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมอบรมลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 บังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร (จำนวน 3 ชั่วโมง)
หากสำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร (จำนวน 3 ชั่วโมง) ทางเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จะมอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561