งานเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัยและของดีป่าอ้อดอนชัย


29 ม.ค. 2567 | 39


งานเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัยและของดีป่าอ้อดอนชัย
ในวันพุธ พี่ 31 มกราคม 2567
ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง
ภายในงานพบกับ
* นิทรรศการผลงานของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ
* สินค้าเกษตรปลอดสารพิษจากเกษตรกร
* สินค้าและผลิตภัณฑ์ ของดีในตำบลป่าอ้อดอนชัย
* ขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP
* บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเกษตรต่างๆ เช่น
- ปัญหาศัตรูพืช / โรคในสัตว์เลี้ยง / ปัญหาดินและปุ๋ย
- โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร
แจกฟรี
* พันธุ์ผัก และ พันธุ์ไม้ มากมาย
* เมล็ดปอเทือง น้ำหมักชีวภาพ และ สารเร่ง พด.
* วัคซีนสัตว์ปีก (เอากระติกน้ำแข็งมาด้วย)