ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


22 มิ.ย. 2563 | 311