ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


22 มิ.ย. 2563 | 62