ประกาศเทศบาล เรือง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อในการยื่นแบบ และชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


22 มิ.ย. 2563 | 396