ประกาศเทศบาล เรือง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


22 มิ.ย. 2563 | 68