สมาชิกสภาเทศบาล

            สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิ๔ีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเพทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี ทั้งนี้ จำนวนสมาชิกสาภเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล 

ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี่

1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร

        สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ประการ

        1. การตั้งกระทู้ถาม

        2. เปิดอภิปราย

        3. การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายชิราวุฒิ นันต๊ะรัตน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายจำรัส ทองคำ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายสมพบ มณีคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นายพรศักดิ์ ไชยชมภู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นางสมพินธุ์ กิติยศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

นายยุทธพงศ์ ไวยะกา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

นายสมาน พรมวิภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

นายไพฑูรย์ สุวรรณทา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

ไฟล์เอกสารทั้งหมด