สมาชิกสภาเทศบาล

            สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิ๔ีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเพทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี ทั้งนี้ จำนวนสมาชิกสาภเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล 

ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี่

1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร

        สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ประการ

        1. การตั้งกระทู้ถาม

        2. เปิดอภิปราย

        3. การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายยุทธพงศ์ ไวยะกา

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

09 1853 3147

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นางยุพิน รักคำ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

081-8859153

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายจำรัส ทองคำ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

08 7183 1599

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายสมพบ มณีคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

09 1858 5670

นายชิราวุฒิ นันต๊ะรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

09 9952 4785

นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

08 4615 1829

นางสาวพิกุลทอง ไชยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

08 8767 9931

นางมณเทียร ธรรมใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

09 3263 9674

นายศรีไว ศรีนุช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

08 6918 2078

นายถนอม ศูนย์จันลา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

06 3373 9053

นางสาวสุกัญญา มาลี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

09 4954 7898

นางสาวโสรยา ทิพย์วัฒนา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

08 6465 9881

นางสมพินธ์ุ กิติยศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

093-1989479

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 222 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทร 0 5317 0363 ต่อ 48