สมาชิกสภาเทศบาล

            สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิ๔ีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเพทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี ทั้งนี้ จำนวนสมาชิกสาภเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล 

ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี่

1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร

        สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ประการ

        1. การตั้งกระทู้ถาม

        2. เปิดอภิปราย

        3. การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายยุทธพงศ์ ไวยะกา

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

09 1853 3147

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นางสมพินธุ์ กิติยศ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

09 3198 9479

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายจำรัส ทองคำ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

08 7183 1599

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายสมพบ มณีคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

09 1858 5670

นายชิราวุฒิ นันต๊ะรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

09 9952 4785

นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

08 4615 1829

นางสาวพิกุลทอง ไชยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

08 8767 9931

นางมณเทียร ธรรมใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

09 3263 9674

นายศรีไว ศรีนุช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

08 6918 2078

นายถนอม ศูนย์จันลา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

06 3373 9053

นางสาวสุกัญญา มาลี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

09 4954 7898

นางสาวโสรยา ทิพย์วัฒนา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

08 6465 9881

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 222 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทร 0 5317 0363 ต่อ 48