สมาชิกสภาเทศบาล

            สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิ๔ีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเพทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี ทั้งนี้ จำนวนสมาชิกสาภเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล 

ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี่

1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร

        สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ประการ

        1. การตั้งกระทู้ถาม

        2. เปิดอภิปราย

        3. การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายยุทธพงศ์ ไวยะกา

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

-ว่าง-

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

-

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

-ว่าง-

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

-

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

-

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

-

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

-

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

-

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

-

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

-

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 222 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทร 0 5317 0363 ต่อ 48