สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายชิราวุฒิ นันต๊ะรัตน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายจำรัส ทองคำ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายสมพบ มณีคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นายพรศักดิ์ ไชยชมภู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1

นางสมพินธุ์ กิติยศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

นายยุทธพงศ์ ไวยะกา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

นายสมาน พรมวิภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

นายไพฑูรย์ สุวรรณทา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด