กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานอื่นๆ ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญ การออกหนังสือรับรองการแจ้ง และการออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ งานด้านสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานวางแผนด้านสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2. งานควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

3. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

4. งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด


งานส่งเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานด้านสุขศึกษา

2. งานอนามัยโรงเรียน

3. งานอนามัยแม่และเด็ก

4. งานวางแผนครอบครัว

5. งานสาธารณสุขมูลฐาน

6. งานโภชนาการ

7. งานสุขภาพจิต


งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณ

2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่, วัสดุอุปกรณ์, การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3. ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร

4. ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก

5. งานสวัสดิการของพนักงาน

6. จัดทำคำสั่งและประกาศ

7. การควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์/การซ่อมแซม

8. การลาประเภทต่างๆ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายมนตรี ยานะนวน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-

งานป้องกันละควบคุมโรคติดต่อ

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานธุรการ

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

  • คู่มือตลาดสดน่าซื้อ [ ดาวน์โหลด ]
  • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ ดาวน์โหลด ]
  • ข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย [ ดาวน์โหลด ]
  • ภาพกิจกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ ดาวน์โหลด ]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     โทร. 0-5317-0073 ต่อ 123