กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานอื่นๆ ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญ การออกหนังสือรับรองการแจ้ง และการออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ งานด้านสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานวางแผนด้านสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2. งานควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

3. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

4. งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด


งานส่งเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานด้านสุขศึกษา

2. งานอนามัยโรงเรียน

3. งานอนามัยแม่และเด็ก

4. งานวางแผนครอบครัว

5. งานสาธารณสุขมูลฐาน

6. งานโภชนาการ

7. งานสุขภาพจิต


งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณ

2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่, วัสดุอุปกรณ์, การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3. ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร

4. ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก

5. งานสวัสดิการของพนักงาน

6. จัดทำคำสั่งและประกาศ

7. การควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์/การซ่อมแซม

8. การลาประเภทต่างๆ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายมนตรี ยานะนวล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

01-2345678

งานป้องกันละควบคุมโรคติดต่อ

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

01-2345678

นายเสฏฐวุฒิ ดอนชัย

คนงานทั่วไป

053-170363 ต่อ 45

นาย เอกลักษณ์ ณ เชียงใหม่

คนงานทั่วไป

053-170363 ต่อ 45

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวพรสวรรค์ เสารางทอย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

053-170363 ต่อ 45

งานธุรการ

นายเอกพล กันวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

053-170363 ต่อ 45

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวปรียานุช กันภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

053-170363 ต่อ 45

นายพูนทรัพย์ โพธาพิจิตร

พนักงานขับรถยนต์

053-170363 ต่อ 45

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

  • คู่มือตลาดสดน่าซื้อ [ ดาวน์โหลด ]
  • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ ดาวน์โหลด ]
  • ข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย [ ดาวน์โหลด ]
  • ภาพกิจกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ ดาวน์โหลด ]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     โทร. 0-5317-0073 ต่อ 123