กองการศึกษา

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


Facebook กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

งานบริหารการศึกษา

งานการศึกษาปฐมวัน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียน

2. ส่งเสริมและประสานการแก้ไขปัญหาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และพัสดุการศึกษา

3. การประสาน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

4. การประสาน ส่งเสริม การพัฒนาห้องสมุดประชาชนในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. การประสาร ส่งเสริม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง


งานแผนงานและโครงการ

งานระบบสารสนเทศ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา

2. งานจัดทำระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ

3. งานแสวงหาและใช้ข้อมูล/โครงการต่างๆ

4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง


งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณ การรับ - ส่ง โต้ตอบหนังสือราชการของกองการศึกษา จัดทำประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ กองการศึกษา รวมไปถึงการดูแลและเก็บรักษาเอกสาร

2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5. งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่างๆ ที่ของความช่วยเหลือ

6. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ทำคุณประโยชน์

8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

9. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

10. งานสวัสดิการต่างๆ

11. งานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

12. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน

13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

2. งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

3. ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน

4. งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

5. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

6. บริการด้านวิชาการอื่นๆ

7. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง


งานกีฬาและนันทนาการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. กำหนดแผน จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพของประชาชน

2. จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

3. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ

4. ดูแล บำรุง รักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

5. ดูแลการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

งานกิจการศาสนา/งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

2. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม การสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

3. กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

4. การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

5. ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ อายุยืน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

0 5367 3843

ฝ่ายบริหารการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

0 5367 3843

นายพงศธร ใจคำแปง

นักวิชาการศึกษา

0 5367 3843

งานการศึกษาปฐมวัย/งานแผนงานและโครงการ

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0 5367 3843

งานธุรการ

นางสาวศิรัญญา จินะสาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 5367 3843

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรร

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0 5367 3843

นางสาวกรณทร วิวัฒนะมงคล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

0 5367 3843

เจ้าหน้าที่

นางสาวราตรี ธรรมขันธุ์

คนงานทั่วไป

0 5367 3843

นายวิชัย ตาบุญ

คนงานทั่วไป

0 5367 3843

นางนวลจันทร์ ไชยชมพู

ครู

0 5367 3843

นางชฎาณิศ ชลอยเมฆ

ครู

0 5367 3843

นางสายพร กันภัย

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

นางประไพพร ไชยยะ

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

นางจันทร์ฉาย ไชยชมภู

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

นางสาวชุลีพร ปัญญาทิพย์

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

นางสาวผกามาศ ไผ่แจ้คำมูล

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

นางอักษราภัค ไชยชมภู

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

นางสาวกัญญารัตน์ สุภาษนะ

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

นางพัชรินทร์ วรรณชัย

ผู้ดูแลเด็ก

0 5367 3843

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองการศึกษา     โทร. 0 5367 3843

ผู้อำนวยการกองการศึกษา    โทร. 0-5317-0363 ต่อ 41 


Facebook กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย