กองการคลัง

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานคลัง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

2. งานตรวจสอบและการจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีและจัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

3. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีและติดตามผู้ค้างชำระภาษี

4. งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

3. งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

4. งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานการซื้อและการจ้าง

2. งานการซ่อมและบำรุงรักษา

3. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

4. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

5. งานการจำหน่ายพัสดุ

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววราภรณ์ มโนจิตต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศิริพร มโนจิตต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางอำไพ จันทาพูน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอรุณี พรมคำปา

นักวิชาการคลังชำนาญการ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวธิติกาญจน์ สุรัตน์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

นางน้ำทิพย์ ศรีเวชคำตา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เจ้าพนักงาน

นางสาวเหมือนจันทร์ ชอบจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกรรณิการ์ ไชยลังการ

คนงานทั่วไป

นางสาววรรณภา กุลณา

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวปนัดดา วันทะนะ

คนงานทั่วไป

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองคลัง      โทร. 0-5317-0326 ต่อ 20

ผู้อำนวยการกองคลัง  โทร. 0-5317-0326 ต่อ 21