กองการคลัง

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานคลัง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

2. งานตรวจสอบและการจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีและจัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

3. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีและติดตามผู้ค้างชำระภาษี

4. งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

3. งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

4. งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานการซื้อและการจ้าง

2. งานการซ่อมและบำรุงรักษา

3. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

4. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

5. งานการจำหน่ายพัสดุ

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศิริพร มโนจิตต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

0 5317 0326

งานการเงินและบัญชี

นายวสิษฐ์พล แสงทาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0 5317 0326

นางอรุณี พรมคำปา

นักวิชาการคลังชำนาญการ

0 5317 0326

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

นางศุภรดา ธนินท์รัฐ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

053-

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

053-170326

นางสาวกุลิสรา นำทาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

053-170326

เจ้าพนักงาน

นางสาวปนัดดา วันทะนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

0 5317 0326

นายปรัชญา บุญมาก

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

053-170-326

นายณัฐนันท์ ทิพย์นพคุณ

คนงานทั่วไป

0 5317 0326

นางนภัสภรณ์ ไชยชมภู

คนงานทั่วไป

0 5317 0326

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองคลัง      โทร. 0-5317-0326 ต่อ 20

ผู้อำนวยการกองคลัง  โทร. 0-5317-0326 ต่อ 21