หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา

ปลัดเทศบาล

0 5317 0363 ต่อ 12

รองปลัดเทศบาล

นายชยธร ทิพย์พิมล

รองปลัดเทศบาล

0 5317 0363 ต่อ 13

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววราภรณ์ มโนจิตต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

0 5317 0326

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมพล บั้งเงิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

0 5317 0073

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวเขมจิรา เนติแพทยกุล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0 5317 0363 ต่อ 15

ไฟล์เอกสารทั้งหมด