หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

นายชยธร ทิพย์พิมล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววราภรณ์ มโนจิตต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมพล บั้งเงิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวเขมจิรา เนติแพทยกุล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ไฟล์เอกสารทั้งหมด