หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๒. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

    ๒.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ภายในเดือนกันยายน

    ๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มีรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้

        (๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

        (๒) ให้มีระบบการติดตามการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

๓. งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และความคิดเห็นด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ

๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีการประสานงานการดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยตรวจสอบภายใน

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

  • รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.6 [ ดาวน์โหลด ]
  • หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปค.1 [ ดาวน์โหลด ]
  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ปค.5 [ ดาวน์โหลด ]
  • รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ปค.4 [ ดาวน์โหลด ]
  • แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย [ ดาวน์โหลด ]
  • แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด ]
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ ดาวน์โหลด ]
  • แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 [ ดาวน์โหลด ]