สำนักงานปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานขออนุมัติยืมเงินงบประมาณและส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

2. งานบันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

3. งานบันทึกรายงานการประชุมประชาคม

4. งานจัดทำคำสั่งอยู่เวรพักเที่ยงและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

5. งานจัดทำคำสั่งอยู่เวรวันหยุดราชการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

6. งานดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

7. งานจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในสำหรับงานธุรการ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานการจัดทำแผนอัตรากำลัง

2. งานการโอน (ย้าย) การเลื่อนระดับ

3. งานการสรรหา การเลือกสรร การลาออกจากราชการพนักงานจ้าง

4. งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

5. งานการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานจ้าง

6. งานควบคุมสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาทุกวัน

7. งานจัดทำทะเบียนคุมการลาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

8. งานบันทึกรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

9. งานการออกบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

10. งานจัดทำโครงสร้างส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน

11. งานการพัฒนาบุคลากร

12. งานการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

13. งานการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

14. งานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โปรแกรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

15. งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

16. งานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส)

17. งานจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในสำหรับงานการเจ้าหน้าที่

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล

2. งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. งานโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายของเทศบาล

4. งานการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายของเทศบาล

5. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์

2. งานลงบัญชีรับและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์สำนักงานปลัดให้เป็นปัจจุบัน

3. งานยืมวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาลจากบุคคลภายนอก

4. งานขออนุมัติยืมเงินงบประมาณและส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล

5. งานควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาล

6. งานกิจกรรม 5ส

7. งานการเลือกตั้ง

8. งานกิจการสภาเทศบาล

9. งานการจัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

10. งานจัดทำบัตรประจำตัวผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

11. งานการตรวจรับรองมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (LPA)

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานนิติการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานกฎหมายและคดี

2. งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

3. งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

4. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

5. งานขออนุมัติยืมเงินงบประมาณและส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในส่วนที่เกี่ยวกับงานนิติการ และบุคคลที่เดินทางไปราชการในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการและผู้ปฏิบัติงานนิติการ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานทะเบียนราษฎรและบัตร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดเตรียมการข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง

2. ให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ในการเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนผู้รับแจ้งเกิด การตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและการกำหนดเลขที่บ้านใหม่ ในการตรวจสอบหลักฐานก่อนนำเสนอให้นายทะเบียนท้องถิ่นฯ พิจารณาและงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวม และนำเสนอให้ความเห็นในเรื่องการขออนุมัติรับแจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งตายเกินกำหนด และการบอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเสนอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นฯ พิจารณา

4. รับผิดชอบดูแลรักษางานพัสดุ เอกสารแบบพิมพ์ และทะเบียนบ้านฉบับเดิม

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

2. งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

3. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน

4. จัดอบรมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. งานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

6. ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานจ้างในส่วนของงานป้องกัน

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

2. งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

3. งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

4. งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานส่งเสริมการเกษตร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร

2. งานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

3. งานด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

4. งานฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากประสบภัยธรรมชาติ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวภัชธีญา เนติแพทยกุล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางธนิสสรา เจนตระกูล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ

นางสาวณชญาดา ธนกิจจากูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานการเจ้าหน้าที่

นางอรทัย บั้งเงิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวคันธารัตน์ โสมปิยาภรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานนิติการ

สิบเอก เสกสรร ปัญญานุวัฒน์

นิติกรชำนาญการ

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

นายเพ็ชร อู๋คำเมือง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยวัฒน์ ต๊ะวิโล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสุรชัย ศรีธิเดช

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

งานพัฒนาชุมชน

นายทัศพงษ์ เหล่าคุณากร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานส่งเสริมการเกษตร

นางวาสนา บำเพ็ญอยู่

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่

นางสาวพิจิตรา อานุนามัง

คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

นายถนอมศักดิ์ ไทยโกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาติชาย เรือนปิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประจง ปัญญาบุญ

พนักงานขับรถยนต์

นางธนาภา คำสม

คนงานทั่วไป

นางสาวลัดดา พิริยะ

คนงานทั่วไป

นายสุทัศน์ คำแก่น

คนงานทั่วไป

นายทองอินทร์ อภิวงค์ษา

คนงานทั่วไป

นายเทิดทูล จอมใจ

คนงานทั่วไป

นายชูชาติ ดอนชัย

คนงานทั่วไป

นายเฉลิม พรมวงค์

คนสวน

นางสาวสังวาลย์ คำดี

คนงานทั่วไป

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

สำนักปลัดเทศบาล                     โทร. 0-5317-0363 ต่อ 10

ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย       โทร. 0-5317-0363 ต่อ 11

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  โทร. 0-5317-0363 ต่อ 05

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล             โทร. 0-5317-0363 ต่อ 15

งานพัฒนาชุมชน                     โทร. 0-5317-0363 ต่อ 122

งานนิติการ                           โทร. 0-5317-0363 ต่อ 124