สำนักงานปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานขออนุมัติยืมเงินงบประมาณและส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

2. งานบันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

3. งานบันทึกรายงานการประชุมประชาคม

4. งานจัดทำคำสั่งอยู่เวรพักเที่ยงและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

5. งานจัดทำคำสั่งอยู่เวรวันหยุดราชการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

6. งานดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

7. งานจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในสำหรับงานธุรการ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานการจัดทำแผนอัตรากำลัง

2. งานการโอน (ย้าย) การเลื่อนระดับ

3. งานการสรรหา การเลือกสรร การลาออกจากราชการพนักงานจ้าง

4. งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

5. งานการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานจ้าง

6. งานควบคุมสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาทุกวัน

7. งานจัดทำทะเบียนคุมการลาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

8. งานบันทึกรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

9. งานการออกบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

10. งานจัดทำโครงสร้างส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน

11. งานการพัฒนาบุคลากร

12. งานการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

13. งานการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

14. งานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โปรแกรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

15. งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

16. งานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส)

17. งานจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในสำหรับงานการเจ้าหน้าที่

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล

2. งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. งานโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายของเทศบาล

4. งานการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายของเทศบาล

5. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์

2. งานลงบัญชีรับและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์สำนักงานปลัดให้เป็นปัจจุบัน

3. งานยืมวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาลจากบุคคลภายนอก

4. งานขออนุมัติยืมเงินงบประมาณและส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล

5. งานควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาล

6. งานกิจกรรม 5ส

7. งานการเลือกตั้ง

8. งานกิจการสภาเทศบาล

9. งานการจัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

10. งานจัดทำบัตรประจำตัวผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

11. งานการตรวจรับรองมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (LPA)

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานนิติการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานกฎหมายและคดี

2. งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

3. งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

4. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

5. งานขออนุมัติยืมเงินงบประมาณและส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในส่วนที่เกี่ยวกับงานนิติการ และบุคคลที่เดินทางไปราชการในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการและผู้ปฏิบัติงานนิติการ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานทะเบียนราษฎรและบัตร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดเตรียมการข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง

2. ให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ในการเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนผู้รับแจ้งเกิด การตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและการกำหนดเลขที่บ้านใหม่ ในการตรวจสอบหลักฐานก่อนนำเสนอให้นายทะเบียนท้องถิ่นฯ พิจารณาและงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวม และนำเสนอให้ความเห็นในเรื่องการขออนุมัติรับแจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งตายเกินกำหนด และการบอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเสนอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นฯ พิจารณา

4. รับผิดชอบดูแลรักษางานพัสดุ เอกสารแบบพิมพ์ และทะเบียนบ้านฉบับเดิม

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

2. งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

3. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน

4. จัดอบรมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. งานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

6. ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานจ้างในส่วนของงานป้องกัน

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

2. งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

3. งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

4. งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


งานส่งเสริมการเกษตร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร

2. งานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

3. งานด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

4. งานฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากประสบภัยธรรมชาติ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายชูชาติ เถาวัลยา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาววรินทร มาลัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0 5317 0363

งานธุรการ

นางสาวณชญาดา ธนกิจจากูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 5317 0363

งานการเจ้าหน้าที่

นายพิพัฒน์พงศ์ ตุลาพงษ์พิพัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ 096-9943902

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

0 5317 0363

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวคันธารัตน์ โสมปิยาภรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0 5317 0363

งานนิติการ

สิบเอก เสกสรร ปัญญานุวัฒน์

นิติกรชำนาญการ

0 5317 0363 ต่อ 18

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

นางสาวเรวดี อภิวงค์ษา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

053-170363

นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

053-170363

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยวัฒน์ ต๊ะวิโล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

0 5317 0362

นายสุรชัย ศรีธิเดช

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

0 5317 0362

งานพัฒนาชุมชน

นายทัศพงษ์ เหล่าคุณากร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

0 5317 0363 ต่อ 17

งานส่งเสริมการเกษตร

นางวาสนา บำเพ็ญอยู่

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 5317 0363

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่

นายชัยยุทธ คำน้อย

คนงานทั่วไป

0 5317 0363

นายศิรวิชญ์ อินคำฟู

คนงานทั่วไป

0 5317 0363

นางสาวพิจิตรา อานุนามัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0 5317 0363

นายชาติชาย เรือนปิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

0 5317 0363

นายภูริช ปัญญาบุญ

พนักงานขับรถยนต์

0 5317 0363

นางธนาภา คำสม

คนงานทั่วไป

0 5317 0363

นางสาวลัดดา พิริยะ

คนงานทั่วไป

0 5317 0363

นายสุทัศน์ คำแก่น

คนงานทั่วไป

0 5317 0363

นายชูชาติ ดอนชัย

คนงานทั่วไป

0 5317 0363

นายเฉลิม พรมวงค์

คนสวน

0 5317 0363

นางสาวสังวาลย์ คำดี

คนงานทั่วไป

0 5317 0363 ต่อ 17

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

  • สำนักปลัดเทศบาล                     โทร. 0-5317-0363 
  • ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย       โทร. 0-5317-0363 ต่อ 12
  • รองปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย   โทร. 0-5317-0363 ต่อ 13
  • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล              โทร. 0-5317-0363 ต่อ 16
  • งานพัฒนาชุมชน                       โทร. 0-5317-0363 ต่อ 17
  • งานนิติการ                             โทร. 0-5317-0363 ต่อ 18
  • งานป้องกัน                            โทร. 0-5317-0363 ต่อ 19