คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีรองนายก เลขานุการและที่ปรึกษานายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตาม กฎมายที่เกี่ยวข้อง

1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) วางระเบียบเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

081-8834235

รองนายกเทศมนตรี

นายศิริมงคล คำดี

รองนายกเทศมนตรี

087-0442262

นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์

รองนายกเทศมนตรี

081-1118084

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายบุญเสริม นันทชัย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

081-8849616

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเดชณรงค์ คำน้อย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

081-0279404

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง/เบอร์ภายใน   โทร. 0-5317-0363

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย  โทร. 0-5317-0363 ต่อ 10

รองนายกฯ , เลขานายกฯ , ที่ปรึกษานายกฯ   โทร. 0-5317-0363 ต่อ 11

หน้าห้องนายกฯ  โทร. 0-5317-0363   ต่อ  14

กิจการสภาเทศบาล  โทร. 0-5317-0363 ต่อ 48