คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีรองนายก เลขานุการและที่ปรึกษานายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตาม กฎมายที่เกี่ยวข้อง

1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) วางระเบียบเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา

ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

0 5317 0363 ต่อ 12

รองนายกเทศมนตรี

-ว่าง-

รองนายกเทศมนตรี

-

-ว่าง-

รองนายกเทศมนตรี

-

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

-ว่าง-

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ว่าง-

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง/เบอร์ภายใน   โทร. 0-5317-0363

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย  โทร. 0-5317-0363 ต่อ 10

รองนายกฯ , เลขานายกฯ , ที่ปรึกษานายกฯ   โทร. 0-5317-0363 ต่อ 11

หน้าห้องนายกฯ  โทร. 0-5317-0363   ต่อ  14

กิจการสภาเทศบาล  โทร. 0-5317-0363 ต่อ 48