คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

นายสุรพล วงศ์วัฒนะ

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

รองนายกเทศมนตรี

นายบัญญัติ ปันอินทร์

รองนายกเทศมนตรี

นายจินดา สัตนาโค

รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายบรรจง สมศรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสมเกียรติ คำใจวัง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง/เบอร์ภายใน   โทร. 0-5317-0363

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย (นายสุรพล วงศ์วัฒนะ)  โทร. 0-5317-0363 ต่อ  8

รองนายกฯ , เลขานายกฯ , ที่ปรึกษานายกฯ   โทร. 0-5317-0363 ต่อ 02

หน้าห้องนายกฯ  โทร. 0-5317-0363   ต่อ  01

กิจการสภาเทศบาล  โทร. 0-5317-0363 ต่อ 06