งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสาร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยให้ท้องถิ่นชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้มามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน ร่วมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ "การรับรู้ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" ประกอบด้วย4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบรูณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

4. งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

11.การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง

12.จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง

13.ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

14.จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร

15.ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน

16.ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ

17.บริการน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน

18.ล้างตลาด ภายในเขตเทศบาล ล้างท่อระบายน้ำ และถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดวัดในเขตเทศบาล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายสุรชัย ศรีธิเดช

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าพนักงาน

นางสาวศรารัตน์ มณีวรรณ์

พนักงานวิทยุ

นายดนัย เดชวงค์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธีรวุฒิ ปันนารินทร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสงกรานต์ เตียมทะนะ

คนงานทั่วไป

นายประพันธ์ ปัญโญกาส

พนักงานดับเพลิง

นายธนกฤต ดวงมณี

พนักงานดับเพลิง

นายนพดล ใจศรี

พนักงานดับเพลิง

นายจักรกฤษณ์ ศรีวงค์วรรณ

พนักงานดับเพลิง

นายกิตินันท์ เทพสุภา

พนักงานดับเพลิง

นายจักรพงศ์ เฉลิมกิจ

พนักงานดับเพลิง

นายพงษ์พันธ์ ต๊ะติ๊บ

พนักงานดับเพลิง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      โทร. 0-5317-0362 ต่อ 14