งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสาร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยให้ท้องถิ่นชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้มามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน ร่วมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเข้าสู่ "การรับรู้ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" ประกอบด้วย4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบรูณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

4. งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

11.การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง

12.จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง

13.ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

14.จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร

15.ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน

16.ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ

17.บริการน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน

18.ล้างตลาด ภายในเขตเทศบาล ล้างท่อระบายน้ำ และถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดวัดในเขตเทศบาล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายสุรชัย ศรีธิเดช

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

0 5317 0362

เจ้าพนักงาน

นางสาวศรารัตน์ มณีวรรณ์

พนักงานวิทยุ

0 5317 0362

นายดนัย เดชวงค์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

0 5317 0362

นายธีรวุฒิ ปันนารินทร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

0 5317 0362

นายทองอินทร์ อภิวงค์ษา

คนงานทั่วไปช

-

นายเทิดทูล จอมใจ

คนงานทั่วไป

-

นายสงกรานต์ เตียมทะนะ

คนงานทั่วไป

0 5317 0362

นายประพันธ์ ปัญโญกาส

พนักงานดับเพลิง

0 5317 0362

นายธนกฤต ดวงมณี

พนักงานดับเพลิง

0 5317 0362

นายนพดล ใจศรี

พนักงานดับเพลิง

0 5317 0362

นายจักรกฤษณ์ ศรีวงค์วรรณ

พนักงานดับเพลิง

-

นายกิตินันท์ เทพสุภา

พนักงานดับเพลิง

0 5317 0362

นายจักรพงศ์ เฉลิมกิจ

พนักงานดับเพลิง

0 5317 0362

นายพงษ์พันธ์ ต๊ะติ๊บ

พนักงานดับเพลิง

0 5317 0362

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      โทร. 0-5317-0362 ต่อ 14