โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 459 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

โดยจัดกิจกรรมออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวข. และ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

จำนวน 115 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมดังนี้

    - ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี

    - ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการจัดการขยะในสถานศึกษาของตน

    - เกิดกิจกรรมการจัดการขยะในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 กิจกรรม


ภาพกิจกรรม