ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/erum4pภาพกิจกรรม