หมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบชุมชนมีส่วนร่วม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง

          - ในต้นปีงบประมาณ 2563 มีหมู่บ้านที่สมัครเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 หลังจากนั้นทาง      รพ.สต.บ้านดงเทพนิมิต ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 เห็นว่าควรมีการขยายผลสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบชุมชนมีส่วนร่วมให้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน เพื่อให้มีความต่อเนื่อง และสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นหรือ อปท. อื่นได้ หมู่บ้านปุยคำ หมู่ที่ 14 และหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 16 จึงสมัครเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

                   * รพ.สต.บ้านดงเทพนิมิต ร่วมกับแกนนำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/อบรม

* รพ.สต.บ้านดงเทพนิมิต ร่วมกับ อสม. ทั้ง 3 หมู่บ้านมีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านทุกเดือน

* หมู่บ้านร่วมกิจกรรมให้ความรู้ สำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านที่สมัครเป็นหมู่บ้านต้นแบบฯ ร่วมกับ อปท. จำนวน 1 ครั้ง

* 3 หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการลดการใช้สารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ยกเว้นการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรณีพบผู้ป่วย หรือมีการแพร่ระบาด หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข โดยในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ทั้ง 3 หมู่บ้านไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่

* ในปีงบประมาณ 2564 ทั้ง 3 หมู่บ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการลดการใช้สารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย โดยผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดงเทพนิมิต พร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีความพร้อม


ภาพกิจกรรม